இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?

இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?

இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?

இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?
இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?

2017 ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பாஹுபலி 2 இதுவரை சுமார் ரூ. 1,416.9 கோடி வசூல் செய்து உள்ளது.

இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?
இதுவரை பாஹுபலி-2 எவ்வளவு வசூல் என்று தெரியுமா ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here